شرکت ویستابناسیس توسط ارمیا شهلایی بنیانگذاری شده است.