مدیریت بازاریابی چای احمد، فروش چای احمد

اجرای استراتژی فروش چای احمد

چای احمد / AHMAD TEA

تحقیقات بازار

مدیریت و بازاریابی و فروش و برنامه ریزی شبکه توزیع