برندینگ شرکت سان ترلان تجارت (سهامی خاص)

یکی از مراحل برندینگ و مارکتینگ شرکت سان ترلان تجارت که در حال انجام است، نگرش استارتاپی آن است که مراحل ابتدایی آن در حال پیاده سازی توسط شرکت مارکتینگ ویستابناسیس است.

شرکت سان ترلان تجارت که در زمینه تهیه، تولید و توزیع انواع محصول های خوراکی پاکیزه و ارگانیک فعالیت میکند، توسط شرکت برندینگ ویستا بناسیس، فرآیند برندینگ و مارکتینگ آن ر حال انجام است.

استارتاپ شرکت سان ترلان تجارت

بی شک حرکت شرکت سان ترلان تجارت بر محور برنامه در نظرگرفته شده برای توسعه کسب و کار تولید و توزیع محصول های ارگانیک دغدغه نخست تیم برندینگ و مارکتینگ ویستابناسیس است.

اکنون که فرآیند استارتاپی شرکت سان ترلان تجارت در حال اجراست، آنچه برای شرکت برندینگ ویستابناسیس در اولویت است، پایش و رصد این پروسه بر اساس استراتژی پلن تدوین و طراحی شده است.