پروژه های مشاوره، آموزش، مدیریت و اجرای شرکت ویستابناسیس

پروژه های ویستابناسیس که در موضوع های ذیل عملیاتی شده است، به عنوان نمونه معرفی می شوند:

مشاوره مدیریت

کوچینگ مدیریت

مشاوره برندینگ

مشاوره مارکتینگ

آموزش بازاریابی

آموزش فروش

آموزش منابع انسانی

آموزش تبلیغات

مدیریت برند

مدیریت کسب و کار

مدیریت کیفیت

مدیریت مالی

مدیریت منابع انسانی

اجرای برندینگ

اجرای مارکتینگ

اجرای تبلیغات

اجرای برنامه استراتژیک

اجرای برنامه مالی

.