اهداف ویستابناسیس

اهداف ویستابناسیس بر اساس بیانیه ماموریت و چشم انداز طراحی و تدوین شده، کسب سهم در خور و شایسته ایران در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای است. از همین روی، ایجاد بستری مناسب برای انتقال دانش و تجربه ما (ویستابناسیس)، در تمام سطوح برندینگ و مارکتینگ به مخاطبان هدف، غایت و کمال مطلوب ماست.