موسس و بنیانگذار شرکت ویستابناسیس جناب آقای ارمیا شهلایی هستند.