مدیریت

مدیریت هنری عالمانه بر پایه مهارت های علمی و عملی است. ارماشهلایی