ویژگی نام تجاری یا نام برند

ویژگی نام تجاری یا نام برند Brand Name بر اساس هویت بنیادی برند، تعریف و تبیین می شود. اما نام تجاری یا اسم برند کسب و کار از مختصات و ویژگی های منحصر بفردی تبعیت می کند که عدم رعایت این نکات به معنی وارد نمودن آسیب جدی به کسب و کارتان خواهد بود. 

ویژگی نام تجاری یا نام برند در حقیقت اساسنامه اسم تجاری کسب و کار شما بوده و رعایت ملاحظات عنوان شده در آن شما را به داشتن اسم برند Brand Name مناسب محصول یا خدمت کسب و کارتان رهنمون می سازد.

ویژگی نام تجاری یا نام برند پیشنهادی ویستابناسیس برای کسب و کار شما بدون شک خصوصیات حرفه ای تعیین نام تجاری و ویژگی های نام تجاری را دربر داشته و می تواند سیر رشد و پیشرفت فعالیت اقتصادی شما را تسریع و تسهیل نماید.

برند

ویژگی نام تجاری یا نام برند همانگونه که پیشتر به آن اشاره از تبیین هویت بنیادی برند استخراج می شود. برای انتخاب نام تجاری مطلوب لازم است تعریف برند را با هم مرور کرده تا در ادامه مسیر از زبان مشترک موضوع در خصوص ویژگی نام تجاری Brand Name برخوردار باشیم.

تعریف برند

برند در حقیقت تمام دارایی کسب و کار شما بوده و تعریف برند به زبان ساده عبارتست از:

” برند تداعی تصویر ذهنی از کسب و کار است. ” (ارمیا شهلایی)

انواع نام تجاری یا نام برند

   • اسم تجاری اختصاری
   • اسم تجاری توصیفی
   • اسم تجاری استعاره ایی
   • اسم تجاری مرکب
   • اسم تجاری مکانی
   • اسم تجاری جغرافیایی
   • اسم تجاری ابداعی

 مفاهیم برند یا نام تجاری

سایر ویژگی های نام تجاری خوب را می توان در مفاهیم برند یا مفهوم  اسم تجاری با مشخصات ذیل جستجو کرد:

    1. هویت بنیادی برند
    2. پیام یا شعار برند
    3. آوای برند
    4. شخصیت برند
    5. تعهد برند
    6. جایگاه یا موقعیت برند
    7. تصویر برند
    8. ارزش یا دارایی برند
    9. هواداری و هواخواهی برند

   در رابطه با هر یک از مفاهیم نام برند و انواع اسم تجاری در یادداشت های جداگانه توضیح خواهیم داد.

   ممنون از همراهی شما

ویژگی نام تجاری یا نام برند

ککوتاه باشد. نام برند هر چه کوتاه ترباشد، به خاطر سپردن آن راحت تر است.

ممتمایز باشد. اسم برند به هر میزان متفاوت و متمایز باشد، به همان اندازه امکان نفوذ در ذهن مخاطب بیشتر می شود.

تتکراری نباشد. نام تجاری اگر تکراری باشد یعنی فاجعه و تقلب ! به هیچ عنوان از اسم برند تکراری استفاده نکنید.

ققابل توسعه باشد. اسم تجاری که ظرفیت و پتانسیل توسعه پذیری نداشته باشد، مردود است.

ممنحصر بفرد باشد. منحصربفرد بودن نام برند شاید نقطه عطف و بی بازگشت برای انتخاب نام تجاری مناسب باشد.

ببامعنا و مفهوم باشد. به نظر شما یک اسم بی معنا و مفهوم بیانگر چه چیزی است؟ اسم بی معنی یعنی برند بی معنی !

ممعرف کسب و کار باشد. نام تجاری که معرف و بیانگر محصول یا خدمت کسب و کارتان نباشد، از شانس بسیار کمی برای رشد برخوردار است.

ممرتبط با کسب و کار باشد. اسم برندی که ارتباطی با موضوع فعالیت اقتصادی نداشته باشد، مخاطب را سردرگم نموده و فرایند برندسازی را متحمل مشکل و هزینه های مادی و معنوی بالایی می کند.

آآوا و ریتم مناسب داشته باشد. اسم تجاری با دارا بودن آوا و ریتم مناسب از اقبال بسیار زیادی در مقایسه با سایر برندهای مشابه کسب و کارتان برخوردار است.

ممرتبط با کسب و کار باشد. اسم برندی که ارتباطی با موضوع فعالیت اقتصادی نداشته باشد، مخاطب را سردرگم نموده و فرایند برندسازی را متحمل مشکل و هزینه های مادی و معنوی بالایی می کند.

تتلفظ راحت و ساده داشته باشد. اسم تجاری که ساده و آسان تلفظ می شود، بهنرین ارتباط با مخاطبین خود را برقرار می سازد.

صصداقت و سادگی داشته باشد. اسامی برندهایی که از اصل صداقت و سادگی در انتخاب خود پیروی نموده اند، بیشترین موفقیت را کسب کرده اند.

ققابلیت ثبت قانونی داشته باشد. اسم برندی که قابلیت ثبت قانونی نداشته باشد، چه فایده ای دارد؟!

شمناسب شخصیت کسب و کار باشد. نام برندی که با شان و شخصیت کسب و کارتان همسو و همخوان نباشد، نمی تواند شایستگی لازم برای برند شدن را داشته باشد.

وبیانگر ویژگی واقعی کسب و کار باشد. نام تجاری که به دروغ یا غیر واقع بینانه در مورد کسب و کارتان مدعی است، بیشترین دشمن برند محصول یا خدمت شما است.

ببخوبی در ذهن بماند. اسم تجاری که به خوبی و راحتی در ذهن نماند، ضعف شدیدی برای برند شدن دارد.

ککیفیت و منافع کسب و کار را بیان نماید. اسم برند نیاز دارد کیفیت و منافع محصول یا خدمات شما را بخوبی منتقل کند.

تترجمه راحت داشته باشد. نام برندی که بخوبی ترجمه نشود، نمی تواند معرف درستی برای کسب و کار شما باشد.

پپتانسیل انتقال پیام کسب و کار را داشته باشد. نام تجاری که توان مناسب یا پتانسیل مطلوب برای انتقال پیام محصول و یا خدمت شما را نداشته باشد، بشدت ضعیف است.

ببرد ملی و بین المللی داشته باشد. اسم تجاری که قابلیت گسترش و توسعه در حد و اندازه های ملی و یا بین المللی نداشته باشد، بی فایده است.

ججغرافیا و خواستگاه مرکزی کسب و کار را بیان نماید. اسم برند بهتر است بتواند معرف خواستگاه تولید محصول و یا ارائه خدمت کسب و کارتان باشد.

ممعنا و مفهوم بد در سایر اقوام و ملل نداشته باشد. نام برند شما به هیچ وجه نباید در سایر زبان ها، اقوام و ملیت های مختلف دارای معنا یا مفهوم بدی باشد.

ددامنه اینترنتی آزاد باشد. اسم تجاری که آدرس اینترنتی یا سایر کابری های شبکه های مجازی تجاری آزاد نداشته باشد، راهی بس دشوار و سخت و پیچیده در پیش رو دارد.

گگچ پژ مناسب نام برند نیست. نام تجاری که متشکل از حروف ” گچ پژ ” باشد، عملا قابلیت ترجمه به زبان های بین الملی را از دست می دهد و کار مدیر برند را سخت می کند.