همکاری با ما

در صورت تمایل به همکاری با ویستا بناسیس

  • گام اول:

سوابق خود را به manager@vbsco.com ارسال نمایید.

  • گام دوم:

پس از بررسی سوابق، برخی از افراد دعوت به مصاحبه خواهند شد.

  • گام سوم:

تشریح و ارجاع کار آزمایشی به افراد منتخب پس از مصاحبه صورت می گیرد.

  • گام چهارم:

افراد متناسب و توانمند، شناسایی شده و در تیم های کاری مشغول به فعالیت می شوند.