برندینگ و مارکتینگ البا گاز

برندینگ و مارکتینگ البا گاز در دو بخش ذیل با مدیریت مستقیم و همکاری تیم ویستابناسیس شکل گرفت:

    1. تحقیقات بازار
    1. استراتژی و اجرای برندینگ

برندینگ و مارکتینگ الباگاز

برندینگ و مارکتینگ الباگاز