برندینگ و مارکتینگ چای احمد / AHMAD TEA

برندینگ و مارکتینگ چای احمد در دو سطح زیر با همکاری تیم ویستابناسیس به اجرا درآمد:

  1. تحقیقات بازار
  2. مدیریت و بازاریابی و فروش و برنامه ریزی شبکه توزیع

برندینگ و مارکتینگ چای احمد